Viesnīcu un restorānu sektora galvenie izaicinājumi!

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) ziņojumā ir pētīti riski, ar kuriem saskaras darbinieki viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas (HORECA) nozarē. Ziņojumā «Viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozares darbinieku aizsardzība» atspoguļoti labas prakses paraugi risku novēršanai darbavietā, kā arī sniegts šīs jomas politikas pārskats un raksturotas nozarē notiekošās pārmaiņas.

HORECA nozare daudzās ES dalībvalstīs kļūst par svarīgu darbavietu nodrošinātāju, un tajā tiek nodarbināta liela daļa nosacīti nekvalificētu darba ņēmēju un migrējošo darba ņēmēju. Darba apstākļi nereti ir sarežģīti, ar garām darba stundām un fiziski smagu darbu. Turklāt HORECA nozarei ir raksturīgas netipiskas īpatnības — sezonalitāte un darbs maiņās.

Pēdējos desmit gados HORECA nozarē tika reģistrēta darba apstākļu pasliktināšanās saistībā ar darba stundām, prasībām pret darbu un darba autonomiju.

Latvijā situācija viesnīcu un restorānu sektorā ir līdzīga situācijai citur Eiropā, būtiskākās atšķirības attiecas uz darbaspēka vecuma struktūru un nacionālo piederību. Latvijā viesnīcās un restorānos strādā gados ļoti jauni cilvēki, un atšķirībā no citām Eiropas valstīm nozarē ir mazs imigrantu skaits, toties ir liels nostrādāto virsstundu skaits, kuras netiek uzskaitītas,” atzīst Valsts darba inspekcijas direktore Rita Elce.

Darbaspēks HORECA nozarē saskaras arī ar daudziem psihosociāliem riskiem: garas nestandarta un neparedzamas darba stundas, darba kontroles neesamība, liela darba slodze un saspringti termiņi, kas paaugstina spriedzi un nenodrošina darba un privātās dzīves līdzsvaru.

HORECA nozarē darbinieki biežāk nekā citu nozaru darbinieki saskaras ar vardarbību, uzmākšanos un diskrimināciju no klientu, kolēģu un darba devēju puses. Visbiežāk darbinieki saskaras ar iebiedēšanu (12% salīdzinājumā ar 8,5%), fizisku vardarbību (6,5% salīdzinājumā ar 3,5%) un nevēlamu seksuālu uzmanību (8% salīdzinājumā ar 2%). Turklāt HORECA darbinieki ir pakļauti lielākai diskriminācijai (10,5% salīdzinājumā ar 6,5%). Jo īpaši riskam ir pakļauti bāru, diskotēku, naktsklubu un krogu darbinieki*.

Fiziskie riska faktori, ar kuriem saskaras darbinieki, ir ilgstoša atrašanos stāvus un smagu priekšmetu pārvietošana, augsts trokšņa un cigarešu dūmu līmenis, ļoti augsta vai zema gaisa temperatūra un darbs ar bīstamām vielām, piemēram, tīrīšanas līdzekļiem. Tie izraisa tādus veselības sarežģījumus kā balsta un kustību aparāta slimības, ādas slimības un elpceļu slimības.

Daži no šim sektoram raksturīgajiem veselības un drošības politikas instrumentiem ir saistīti ar pārtikas higiēnu, kā arī smēķēšanas aizliegumu.

Tā kā 90% visu HORECA uzņēmumu ir ļoti mazi (līdz desmit darbiniekiem), darba devējiem nereti trūkst laika un resursu, lai pilnībā ieviestu uzņēmumos attiecīgos tiesību aktus. EU-OSHA ziņojums atspoguļo daudz labu paraugu sekmīgai risku novēršanai, kurus var izmantot ne tikai restorānos un viesnīcās, bet arī skolu ēdnīcās, klubos un bāros. Efektīva profilakses pasākumu vadība iekļauj labu risku novērtējumu, darbinieku iesaisti un mācības par sekmīgu profilakses pasākumu īstenošanu.

Papildinot ziņojumu, EU-OSHA izstrādājusi plašu materiālu klāstu par veselību un drošību šajā jomā, arī septiņas labas prakses faktu lapas un forumu par darba drošību daudzkultūru HORECA nozarē. To visu var atrast tam paredzētajā vietā — EU-OSHA tīmekļa vietnē. Forumā jo īpaši tiek atspoguļoti sarežģījumi, ar kuriem saskaras daudzi migrējošie darba ņēmēji šajā sektorā, un tiek piedāvāti praktiski sarežģījumu risinājumi.

Vairāk info šeit.