« »

Arodbiedrība LAKRS nodrošinot juridisko palīdzību uzvar tiesā darba devēju, pasažieru pārvadājuma uzņēmumu AS CATA, kas nepamatoti vērsās pret LAKRS arodbiedrības biedru un autobusa vadītāju Mārtiņu Aizpurieti

21.08.2018  15:04 Jaunumi Nav komentāru

2017. gada 21. decembrī uzņēmums AS “CATA”, nesaņemot arodbiedrības piekrišanu par darbinieka un arodbiedrības LAKRS biedra Mārtiņa Aizpurieša darba līguma uzteikumu, vērsās tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Uzņēmums vēlējās atbrīvoties no darbinieka un aktīva arodbiedrības biedra, kurš ārpus darba laika bija paudis kritisku, savu personīgo viedokli par darba devēja nespēju nodrošināt darbiniekiem cienīgus darba apstākļus un taisnīgu samaksu par padarīto darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā būtiski bija samazinājies autobusa vadītāju darba samaksas apmērs.

Kā arī pildot deputāta pienākumus Limbažu novada domē norādīja uz negatīvajām sekām, kuras rada mehāniska reisu slēgšana reģionos, liedzot iedzīvotājiem pieejamu sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz/no reģionu centriem un darbu. Darba devējs papildus augstāk minētajam tiesā lūdza atbrīvot darbinieku arī par to, ka autobusos ievietojās videokamerās šā gada maijā bija redzami vienlaicīgi vairāki iespējams darba noteikumu pārkāpumi, kā viens no tiem tika norādīts prasības pieteikuma papildinājumā, darbinieks bija pārbraucis pāri 920. Ceļa apzīmējumam baltajai nepārtrauktai līnijai, šajā sakarā arodbiedrība LAKRS arī nav devusi savu piekrišanu, jo uzskatīja, ka nav ievērota vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem, uzdodot jautājumu – Vai pret visiem darbiniekiem tiek piemērots pats smagākais disciplinārsods – darba tiesisko attiecību izbeigšana, ja tiek pārkāpts ceļa satiksmes noteikums attaisnojoša iemesla dēļ, pie tam tas nav fiksēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām?! Jāņem vērā, ka darba devējam nav tāda deleģējuma – pārkāpumu fiksēšanai. Kā arī būtiski atzīmēt, ka pārbraucot pāri 920 ceļa apzīmējuma baltajai nepārtrauktai līnijai administratīvais sods ir brīdinājums vai 15 euro.

Tiesa izskatot lietu pēc būtības pirmajā tiesu instancē konstatēja, ka uzņēmums CATA nepamatoti ir vērsies pret darbinieka tiesībām brīvi paust savu viedokli ārpus darba laika un tādā veidā liedzot arodbiedrībai pildīt savas funkcijas darbinieku interešu aizstāvēšanai. Uzņēmums CATA iesniedzot prasību tiesā pret LAKRS arodbiedrības biedru, bija ne tikai pārkāpis procesuālos termiņus darba līguma uzteikšanai, bet arī nebija izvērtējis pārkāpuma būtiskumu, un nepamatoti sodījis darbinieku arī par ceļu satiksmes pārkāpumu, kas neatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajam, ka to ir tiesīga tikai kompetentā institūcija izvērtējot atbildības apmēru un smagumu – ceļu policija.

Tiesa pievienojoties ARODBIEDRĪBAS LAKRS viedoklim, par nepamatotu vēršanos pret tās biedru Mārtiņu Aizpurieti, pilnībā noraidīja AS CATA prasību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Protams, šī ir pirmā mazā uzvara, jo pastāv iespēja, ka AS “CATA” spriedumu 20 dienu laikā pārsūdzēs.

Izvilkums no 2018.gada 17. augusta sprieduma Lietā Nr. C2105391: “Tiesa atzīst atbildētāja rīcību – neapstāšanos pieturvietā un pasažieru neuzņemšanu par darba līguma pārkāpumu, saistībā ar autovadītāja instrukcijas pārkāpumu. Atbildētājs lietā pārkāpuma formālo esamību arī nenoliedz. Tajā pašā laikā, tiesas ieskatā, darba devējs nav pietiekami izvērtējis šī pārkāpuma būtību. Tiesa nevar objektīvi apšaubīt atbildētāja paskaidrojumus, ka neapstāšanās pieturā iespējams ir bijusi noteiktu notikumu sakritība un nav bijusi apzināta un speciāla rīcība. Šī rīcība nenoliedzami ir ietekmējusi pieturvietā esošo pasažieru intereses, tomēr lemjot par sodīšanu, darba devējam ir jāizvērtē soda samērīgums. Nav ziņu, ka atbildētājs iepriekš ir disciplināri sodīts, savu vainu viņš atzinis un notikušo nožēlojis. Samērojot pārkāpuma smagumu, negatīvās sekas, darbinieka personību un sniegto skaidrojumu par notikušo, tiesa nav guvusi pārliecību, ka konkrētā gadījumā darba līguma pārkāpums ir tik būtisks, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības, bet bija iespējams darbiniekam piemērot vieglāku disciplinārsodu izteikt piezīmi vai rājienu. Tiesa apšauba, ka prasītājs līdzīgā situācijā pret citu darbinieku būtu izvēlējies šādu sodu un konkrētais lēmums attiecībā uz atbildētāju, visticamāk, ir saistīts ar viņa kritiskiem izteikumiem pret darba devēju un viņa kā arodbiedrības biedra rīcību.”

error0