« »

ATD tiekas ar arodbiedrību LAKRS un sniedz atbildes uz interesējošiem jautājumiem

21.09.2017  12:12 Jaunumi Nav komentāru

Š.g. 19.septembrī Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrībā LAKRS viesojās VSIA „Autotransporta direkcija” vadība, lai ar sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājuma sektora uzņēmumu arodorganizāciju priekšsēdētājiem pārrunātu dažādus jautājumus saistībā ar sabiedrisko transportu.

Sarunās piedalījās Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja Ināra Briksne, autopārvadājumu koordinācijas daļas eksperts Oskars Baranovskis, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants un Juridiskās daļas vadītāja Vizma Ļeonova.

Tāpat sanāksmē piedalījās 21 dalībnieks no 13 pasažieru pārvadājuma uzņēmumiem Latvijā; arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, juriste Dace Tarasova un BOA projekta/arodbiedrības darba organizētāja Inga Ķepīte.

Arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs J.Kalniņš tikšanās sākumā norādīja, ka pēc arodbiedrības domām, situācija nozares uzņēmumos ir smaga un saspīlēta, jo darba samaksa nav adekvāta padarītajam darbam, ir problēmas ar informācijas trūkumu, pieejamību un caurskatāmību, kā arī darba un atpūtas laika regulējuma uzskaite varētu būt uzlabojama.

Mēģinot rast risinājumus esošajām problēmā, arodbiedrība LAKRS jau iepriekš bija sagatavojusi vadību un biedrus interesējošus jautājumus, kurus pirms tikšanās nosūtīja ATD.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

1. VSIA “Autotransporta direkcija” nodrošina ar autopārvadājumiem saistīto darbu kvalitāti un attīstību (Autopārvadājumu likuma 5.1 pants 1.daļas pirmais punkts). Lūdzam skaidrot, kā tiek nodrošināta “darbību kvalitāte un attīstība”?

ATD kompetencē ietilpst Valsts normatīvo aktu izstrāde un priekšlikumu izstrāde, tai skaitā arī starptautiskā mērogā. ATD klienti – pārvadātāji, dažādus pakalpojumus var jau saņemt attālināti. Atbildot par uzņēmumu uzraudzību un darbību kvalitāti – tiek veikti auditi un pārbaudīts kā uzņēmums pilda līgumsaistības.

2. Maršrutu (reisu) pasūtīšana, plānošana. Vai un kā tiek ņemts vērā darba un atpūtas laika regulējums, noteiktais valsts un ES normatīvajos aktos, attiecībā uz autobusu vadītājiem. Darbinieku (autobusu vadītāju) intereses.
Piemērs: Liepāja-Rīga-Liepāja. Šajā gadījumā autobusa vadītāji gaidot reisu atpakaļ uz Liepāju ir spiesti Rīgā pavadīt pat līdz 7 (septiņām) stundām. Vai tas ir atbalstāms?

ATD atbild par reisu plānošanu, lai pakalpojums būtu pieejams pasažieriem. Darbinieku intereses – darba devēja ziņā.

3. Kādi normatīvie akti jāpiemēro pārvadātājiem maršrutos virs 50km (starppilsētu, vietējie, reģionālie reisi), nosakot atpūtas laiku transporta līdzekļu vadītājiem (autobusu vadītājiem)?

Izklāstu par šo jautājumu sniedza O.Baranovskis. Spraigākās diskusijas radās par darba un atpūtas laiku. ATD var iejaukties tikai, ja tas ir normatīvo aktu pārkāpums no pārvadātāja puses. Priekšlikums izveidot ar LAKRS palīdzību vienotu bāzi, kas attiektos uz visiem pārvadātajiem.

4. Valsts budžeta plānošana. Kā notiek dotāciju apmēru plānošana sabiedriskajam transportam? Uzņēmumos organizējot pārrunas ar darba devējiem par darba algas palielināšanu, sociālo garantiju iekļaušanu koplīgumos u.c. arodbiedrība saņem atteikumus argumentējot ar dotāciju nepietiekamību valsts parādu zaudējumu segšanā (tiesvedības, parādi par iepriekšējo gadu, deficīta veidošanās tekošajā gadā u.c.).

ATD veic aprēķinus, cik lieli var būt zaudējumi, kas jāapmaksā no Valsts budžeta. Diemžēl uz šodienu budžets atpaliek no tā, ko prasa ATD. Līdz ar to ir 2 risinājumi: vai nu mazināt maršrutu tīklu vai saņemt nepieciešamo finansējumu.

5. Darba alga autobusu vadītājiem u.c. transporta uzņēmumu darbiniekiem. ATD statistika, vērtējums.

ATD veicis 36 uzņēmumu statistiku, kur redzama atšķirība starp dažādiem pārvadātājiem. Līdz ar to ģenerālvienošanās nozarē būtu risinājums, lai atrunātu vienotu darba samaksas bāzi visiem autobusa vadītājiem.

6. Vai Jūs atbalstītu ģenerālvienošanās slēgšanu starp arodbiedrību un darba devēju organizāciju un Satiksmes ministriju, kā garantu finansēšanai par autobusu vadītāju u.c. darbinieku minimālās algas līmeņa, darba un atpūtas laika regulējum citu sociālo garantiju noteikšanu?

Jā, atbalstāms ģenerālvienošanās process. Tad arī iekļautu jauno iepirkumu prasībās.

7. Vai direkcija tomēr neuzskata, ka valsts sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājumu kontroles dienestiem nebūtu jāizstrādā vienots normatīvais akts par kontroles veikšanas procedūru, kontrolieru tiesībām, pienākumiem u.tt.?

ATD pērk šo pakalpojumu, līdz ar to var rosināt izmaiņas normatīvajos aktos. Šobrīd sākta sadarbība ar VID.

8. Autobusu vadītāja atbildība. Vadīt autobusu ar pasažieriem, tas šodien ir vismazākā bēda, par to tiek maksāta kaut kāda, bet alga. Izpildot regulāros pasažieru pārvadājumus pēc saraksta, kurus ir apstiprinājusi ATD un ierodoties darbā pēc grafika, kurus ir izstrādājusi A/S “Nordeka”, katrs auto vadītājs pie stūres var nobraukt tikai līdz 130 stundām. Latvijas darba likumdošana ir stingrāka par EK Regulu 561/2006.

Regulāros pasažieru pārvadājumus Latvijā reģionālajā satiksmē ir pielīdzinājuši kravas un neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, kur šī regulas nozīme ir veicināt veselīgu konkurenci. Regulāros pasažieru pārvadājumos šī konkurence nepastāv! Kāpēc Latvijā reģionāliem pasažieru pārvadājumiem netiek piemērota šīs regulas 13. panta 3. punkts?

13. pants
1. Nodrošinot, ka netiek apdraudēti 1. pantā izklāstītie mērķi, katra dalībvalsts var savā teritorijā vai, ar attiecīgās valsts piekrišanu, citas dalībvalsts teritorijā pieļaut izņēmumus attiecībā uz 5. līdz 9. pantu un piemērot šādus izņēmumus saskaņā ar individuāliem nosacījumiem, izņēmumus attiecinot uz pārvadājumiem ar…

3. Dalībvalstis pēc Komisijas atļaujas savā teritorijā var piešķirt minimālus izņēmumus no šīs regulas noteikumu piemērošanas transportlīdzekļiem, ko izmanto noteiktos apgabalos, kur iedzīvotāju blīvums ir mazāks kā 5 cilvēki uz kvadrātkilometru, ja šādi izņēmumi neapdraud 1. pantā izklāstītos mērķus un ja tiek nodrošināta transportlīdzekļu vadītāju atbilstoša aizsardzība, šādos gadījumos:

— attiecībā uz regulāriem iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, ja to sarakstus ir apstiprinājušas attiecīgās iestādes (šādos gadījumos ir atļauti izņēmumi vienīgi attiecībā uz pārtraukumiem); un

— attiecībā uz kravu iekšzemes autopārvadājumiem, kurus veic kā pašpārvadājumus vai komercpārvadājumus un kuriem nav ietekmes uz vienoto tirgu, un kuri ir nepieciešami, lai saglabātu konkrētus ražošanas sektorus attiecīgajā teritorijā, un ja šīs regulas izņēmuma noteikumi paredz ierobežojošu rādiusu līdz 100 km.

Autopārvadājumi saskaņā ar šo izņēmumu var ietvert braucienu uz apvidu, kur iedzīvotāju blīvums ir 5 vai vairāk cilvēki uz kvadrātkilometru, vienīgi tāpēc, lai beigtu vai sāktu ceļojumu. Visiem šādiem pasākumiem ir jābūt pēc būtības un apjoma proporcionāliem.

Regulas 26. pants:

2. Dalībvalstis var noteikt, ka šī regula neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 561/2006 13. panta 1. un 3. punktā.

Šajā sakarā radusies neveselīga konkurence starp autobusu vadītājiem, ka strādā, piemēram Rīgas satiksmē un autobusu vadītājiem reģionālajā satiksmē.

Sodu sistēma ir neloģiska un darba algām nesamērīga par nebūtiskiem pārkāpumiem 561/2006 regulas izpildē. Regula paredz, ka sodiem jābūt samērīgiem un nediskriminējošiem.

IZŅĒMUMI

11. pants
Attiecībā uz tās teritorijā veiktiem autopārvadājumiem katra dalībvalsts var noteikt ilgākus minimālos pārtraukumus vai īsākus maksimālos transportlīdzekļa vadīšanas laikposmus par tiem, kas noteikti no 6. līdz 9. pantam. To darot, dalībvalstis ņem vērā attiecīgos koplīgumus vai citas vienošanās starp sociālajiem partneriem. Tomēr šīs regulas noteikumi attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kas iesaistīti starptautiskās transporta operācijās.

Autobusu vadītāju darbs reģionālajā satiksmē atbilst EK regulas 561/2006 nosacījumiem un ATD nebūtu nekādu problēmu to īstenot dzīvē.

  • Autobusa vadītājam jāzina un jāprot apieties ar kases aparātu biļešu izsniegšanā.
  • Autobusa vadītājam jāzina un jāprot apieties ar maršruta tablo.
  • Autobusa vadītājam prasa atbildību par Wi-Fi sistēmas darbību, kuru viņš nevar ietekmēt.
  • Autobusa vadītājam prasa atbildību par maršruta tablo uzstādījumiem arī tad, kad viņš tos nespēj ietekmēt.
  • Autobusa vadītājam mēģina uzvelt atbildību par noklīdušiem bērniem!!!

Visam tam vajadzētu būt samērojamam ar atbilstošu atalgojumu!

Saņemot ikdienas darba uzdevumu – ceļa zīmi, reisam iestājas militārs reglaments, kuru katrs pēc labākās sirdsapziņas arī pilda. Neatkarīgi no sastrēgumiem, ātruma ierobežojumiem, ceļu remontiem un foto radariem uz ceļiem.

Kaut kas kļuvis laika gaitā par daudz un nav samērojams ar veselo saprātu. Sodu sistēma nav samērojama ar darāmo darbu un tajā patērēto laiku.

Atbildi uz šo jautājumu sniedza O.Baranovskis un diemžēl vienīgais risinājums, ja nav normatīvo aktu pārkāpums, ir panākt ģenerālvienošanos nozarē.

9. Kāpēc tiekot lobēts “Latvijas Dzelzceļa (LDz) pasažieru pārvadātājs?

Piemērs: Ogre-Rīga biļetes cena vilcienā ir 1,40 EUR autobusā 2,00 EUR.
Izmantojot “Mobilly” lietotni biļetes cena vilcienā 1,40 EUR, autobusā 2,12 EUR.
ATD uzstās uz tarifu pārskatīšanu, lai starpība būtu 10-15 % robežās un tiks analizēti arī maršruti.

10. Direkcija ir paudusi ideju par 7 vietīga autobusa iegādi nerentabliem reisiem uz izsaukumiem. Kā valdes priekšsēdētājs redz šim autobusa vadītājam darba un atpūtas laika regulējumu un darba samaksas noteikumus?

Ir daudz maršrutu, kur tikai 2-3 cilvēki autobusā, lai minimizētu situāciju, tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos. Katrā reģionā būs maz, līdz ar to “transports pēc pieprasījuma” skars maz.

Sagatavoja: E.Dābola, I.Ķepīte

Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2021.-2030.

Par darba un atpūtas laika tiesisko regulējumu sabiedriskā transporta pasažieru autopārvadājuma sektorā

error0